Romana English
Pagina principala DATE CONTACT


 
 
     Tipuri acte normative

 
 

 
Protest drepturi persoane cu dizabilitati si ale asistentului personal

 

Protest drepturi persoane cu dizabilitati si ale asistentului personal a avut loc in parcul Izvor - 26 martie 2024

[...]


 
 
     Legislatie - Legi


LEGISLATIE IN DOMENIUL DIZABILITATII

  • CONVENTII ratificate de România

Titlul actului

Link

Informatii suplimentare

Ordin-cadru nr. 6134/2016 privind interzicerea segregării şcolare în unităţile de învăţământ preuniversitar, (dupa OMECTS nr. 5575/7.10.2011)

- pentru detalii click aici...

 

Art. 1.

(1) Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice îşi propune ca politică educaţională asigurarea echităţii în educaţie, în ceea ce priveşte accesul egal la toate formele de învăţământ, dar şi în ceea ce priveşte calitatea educaţiei pentru toţi copiii, fără nicio discriminare generată de originea etnică sau de limba maternă, dizabilitate şi/sau cerinţe educaţionale speciale, statutul socio-economic al familiilor, mediul de rezidenţă sau performanţele şcolare ale beneficiarilor primari ai educaţiei.
(2) Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, inspectoratele şcolare judeţene şi unităţile de învăţământ preuniversitar din România vor promova cu prioritate principiile şcolii incluzive. Şcoala incluzivă este o şcoală prietenoasă şi democratică, care valorifică diversitatea socio-etno-culturală, o şcoală în care toţi copiii sunt respectaţi şi integraţi fără discriminare şi fără excludere generate de originea etnică sau de limba maternă, dizabilitate şi/sau cerinţe educaţionale speciale, statutul socioeconomic al familiilor, mediul de rezidenţă sau performanţele şcolare ale beneficiarilor primari ai educaţiei.

Ordinul nr. 6158/2016 privind aprobarea Planului de acţiune pentru desegregare şcolară şi creşterea calităţii educaţionale în unităţile de învăţământ preuniversitar din România, (dupa Ordin-cadru nr. 6134/2016)  

- pentru detalii click aici...

 

Acțiunile cuprinse în acest plan ar trebui puse în aplicare până în luna septembrie 2017 și includ:

  • realizarea, până în august 2017, în baza unei cercetări bazate pe colectarea de date din toate unităţile de învăţământ preuniversitar din România, a unei hărţi a segregării educaţionale
  • selectarea și formarea cadrelor didactice şi a managerilor din unităţile de învăţământ preuniversitar până în octombrie 2017
  • proiectarea şi implementarea unui program naţional multianual pentru prevenirea discriminării, rasismului, antisemitismului, antiţigănismului, homofobiei şi a violenţei şi bullying-ului în unităţile de învăţământ din România – februarie 2017

Ordinul nr. 1887/2016 privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora şi aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora

- pentru detalii click aici...

 

 

CONVENTIA ONU DREPTURILE COPILULUI

Legea nr. 18/1990 pentru ratificarea Convenției cu privire la drepturile copilului , publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.109 din 28 septembrie 1990, republicata ca urmare a constatarii unor diferenţe de traducere din limba engleza în limba romana, in Monitorul Oficial nr. 314 din 13 iunie 2001

- pentru detalii click aici...

- pentru detalii click aici...

Convenţia cu privire la drepturile copilului a fost adoptată de Adunarea Generală ONU la 20 noiembrie 1989.

România a fost printre primele state care au ratificat Convenţia ONU.

Prevederi privind copilul cu dizabilități - Articolul 23

CONVENTIA ONU DREPTURILE PERSOANELOR CU DIZABILITATI

Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 792/26 noiembrie 2010

- pentru detalii click aici...

Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi reprezintă cel mai recent, specializat și cuprinzător tratat care recunoaște drepturile umane ale persoanelor cu dizabilități și stabilește și clarifică obligațiile Statelor de a respecta, proteja și îndeplini acele drepturi.

Scopul Convenției ONU « este de a promova, proteja şi asigura exercitarea deplină şi în condiţii de egalitate a tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului de către toate persoanele cu dizabilităţi şi de a promova respectul pentru demnitatea lor intrinsecă”.

Titlul actului

Link

Informatii suplimentare

CONSTITUȚIA ROMÂNIEI

Constituția României, modificată şi completată prin Legea de revizuire a Constituţiei României nr. 429/2003 , republicată, cu reactualizarea denumirilor și dându-se textelor o nouă numerotare, Monitorul Oficial, Partea I, nr. 767/31 octombrie 2003

 

- pentru detalii click aici...

 

Protecţia persoanelor cu handicap

Articolul 50

Persoanele cu handicap se bucură de protecţie specială. Statul asigură realizarea unei politici naţionale de egalitate a şanselor, de prevenire şi de tratament ale handicapului, în vederea participării efective a persoanelor cu handicap în viaţa comunităţii, respectând drepturile şi îndatoririle ce revin părinţilor şi tutorilor.

CODUL MUNCII

Legea nr. 53/2003 , republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

- pentru detalii click aici...

 

C odul Muncii reglementează domeniul raporturilor de muncă, modul în care se efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum şi jurisdicţia muncii. (art. 1)

CODUL FISCAL

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 9 octombrie 2015, cu modificările și completările ulterioare

 

- pentru detalii click aici...

 

CODUL PENAL

Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009

 

- pentru detalii click aici...

 

Legea nr. 135/2010 privind Noul Cod de Procedură Penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010, cu modificările și completările ulterioare

 

- pentru detalii click aici...

 

(1) Normele de procedură penală reglementează desfăşurarea procesului penal şi a altor proceduri judiciare în legătură cu o cauză penală. Art. 1

PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 12 decembrie 2001, cu modificările și completările ulterioare

 

- pentru detalii click aici...

 

Scopul legii: garantarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţa intimă, familială şi privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Art. 1

AVOCATUL POPORULUI

Legea nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900 din 28 decembrie 2007

 

- pentru detalii click aici...

 

Scopul institutiei Avocatul Poporului: apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice în raporturile acestora cu autorităţile administraţiei publice.

DISCRIMINARE

Ordonanţa Guvernului României nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare , republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 8 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare

 

- pentru detalii click aici...

- pentru detalii click aici...

Discriminarea este orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice – Art. 1.

ASISTENTA SOCIALA

Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905 din 20 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare

În vigoare de la 23.12.2011

 

- pentru detalii click aici...

 

Scopul legii: reglementează cadrul general de organizare, funcţionare şi finanţare a sistemului naţional de asistenţă socială în România - Art. 1.

HG nr. 383 /2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2015 - 2020 şi a Planului strategic de acţiuni pentru perioada 2015 – 2020, Monitorul Oficial nr. 463 din 26 iunie 2015

Anexele nr. 1 şi 2 s-au publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 463 bis

 

- pentru detalii click aici...

Anexa 1

- pentru detalii click aici...

Anexa 2

- pentru detalii click aici...

 

ALOCATIA PENTRU COPII

Lege nr 61/2003 privind alocația de stat pentru copii, republicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 767 din 14 noiembrie 2012

 

- pentru detalii click aici...

 

Legea nr 61/2003 a fost modificată în 2015. Legea 125/2015 privind aprobarea OUG 65/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative a adus cresterea alocatiei de stat pentru copii, inclusiv copiii cu handicap:
 0,4 ISR (200 ron in prezent) pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 3 ani si 18 ani, in cazul copilului cu handicap, conform prevederilor art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 (...)

PERSOANE CU HANDICAP

Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap , republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificarile și completările ulterioare

 

- pentru detalii click aici...

 

Constituie legea speciala sau legea cadru in domeniu.

HG nr. 268/ 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap , Monitorul Oficial, Partea I, nr. 233 din 4 aprilie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare

 

- pentru detalii click aici...

 

Normele metodologice stabilesc modul de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. - Art. 1

Strategia națională „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități” 2016-2020 și Planul operațional privind implementarea Strategiei naționale
MO nr 737 din 22 septembrie 2016
MO nr 737bis din 22 septembrie 2016

 

- pentru detalii click aici...

 

Ordin nr. 62/2007 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă pentru persoanele cu handicap şi modelul acesteia , Monitorul Oficial nr. 293 din 3 mai 2007

 

- pentru detalii click aici...

 

Ordinul reglementează tipul de document si modul în care persoanele cu handicap grav sau accentuat, asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav şi asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat pot circula gratuit, pe întreg teritoriul ţării. - Art. 1

Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 189/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 bis din 5 martie 2013

 

- pentru detalii click aici...

 

Normativul este postat si pe site ASCHFR, la buton Accesibilitate

http://www.aschfr.ro/index.php?s=6&tip=10

CRITERII INCADRARE COPII

Ordinul nr. 1306/1883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora

 

- pentru detalii click aici...

 

 

Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale

 

- pentru detalii click aici...

 

 

CRITERII INCADRARE ADULTI

Ordinul comun al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1.992/2007, pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 bis din 27 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare

 

- pentru detalii click aici...

 

PROTECTIA COPILULUI

Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 159 din 5 martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare

 

- pentru detalii click aici...

- pentru detalii click aici...

Art. 49
(1) Copilul cu handicap are dreptul la ingrijire speciala, adaptata nevoilor sale.
(2) Copilul cu handicap are dreptul la educatie, recuperare, compensare, reabilitare si integrare, adaptate posibilitatilor proprii, in vederea dezvoltarii personalitatii sale.
(3) In vederea asigurarii accesului la educatie, recuperare si reabilitare, copilul cu handicap poate fi scolarizat in alt judet/sector al municipiului Bucuresti decat cel de domiciliu, cu suportarea cheltuielilor din bugetul judetului/sectorului in care se afla unitatea de invatamant.
(4) Ingrijirea speciala trebuie sa asigure dezvoltarea fizica, mentala, spirituala, morala sau sociala a copiilor cu handicap. Ingrijirea speciala consta in ajutor adecvat situatiei copilului si parintilor sai ori, dupa caz, situatiei celor carora le este incredintat copilul si se acorda gratuit, ori de cate ori acest lucru este posibil, pentru facilitarea accesului efectiv si fara discriminare al copiilor cu handicap la educatie, formare profesionala, servicii medicale, recuperare, pregatire, in vederea ocuparii unui loc de munca, la activitati recreative, precum si la orice alte activitati apte sa le permita deplina integrare sociala si dezvoltare a personalitatii lor.
(5) Organele de specialitate ale administratiei publice centrale si autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa initieze programe si sa asigure resursele necesare dezvoltarii serviciilor destinate satisfacerii nevoilor copiilor cu handicap si ale familiilor acestora in conditii care sa le garanteze demnitatea, sa le favorizeze autonomia si sa le faciliteze participarea activa la viata comunitatii.
Art. 50
(1) Copilul cu dizabilitati beneficiaza de asistenta medicala gratuita, inclusiv de medicamente gratuite, atat pentru tratamentul ambulatoriu, cat si pe timpul spitalizarii, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, in conditiile stabilite prin contractul-cadru.
(2) Parintele sau reprezentantul legal are obligatia de a respecta si/sau urma serviciile prevazute in planul de recuperare pentru copilul cu dizabilitati incadrat in grad de handicap.

HG nr. 1437/2004 privind organizarea si metodologia de functionare a comisiei pentru protectia copilului, Monitorul Oficial, Partea I, nr. 872, 24 septembrie 2004

 

- pentru detalii click aici...

 

Comisia pentru protecţia copilului (..) este organul de specialitate, fără personalitate juridică, al consiliului judeţean, respectiv al consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, cu activitate decizională în materia protecţiei şi promovării drepturilor copilului – Art. 1.

STRATEGIA NATIONALA COPIL

HG nr. 1113/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru protectia si promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 si a Planului operational pentru implementarea Strategiei nationale pentru protectia si promovarea drepturilor copilului 2014 - 2016 , Monitorul Oficial, Partea I, nr. 33 din 15 ianuarie 2015

Anexa nr. 1 la HG – Strategia 2014-2020

Anexa nr. 2 la HG – Planul operational

Anexele nr. 1 si 2 s-au publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 33 bis

 

- pentru detalii click aici...

 

Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie este institutia responsabila cu coordonarea implementarii Strategiei.

HG nr. 75/2015 privind reglementarea prestării de către copii de activităţi remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling, Monitorul Oficial, Partea I, nr. 115, 13 februarie 2015

 

- pentru detalii click aici...

 

HG nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea , Monitorul Oficial, Partea I, nr. 663 din 1 septembrie 2015

În vigoare de la 01.09.2015.

 

- pentru detalii click aici...

 

VIOLENTA IN FAMILIE

Legea nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 24 martie 2014

 

- pentru detalii click aici...

 

SANATATE

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii , Monitorul Oficial, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare

 

- pentru detalii click aici...

 

Legea nr. 487/2002 a sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 13 septembrie 2012

 

- pentru detalii click aici...

 

HG nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului – cadru care regelemnteaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016 – 2017

 

- pentru detalii click aici...

 

Ordinul nr. 763/377/2016 al Ministerului Sănătății și al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2016 a HG nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017

 

- pentru detalii click aici...

 

EDUCATIE

Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale , cu modificarile si completarile ulterioare, Monitorul Oficial, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare

 

- pentru detalii click aici...

 

Ordin nr. 5571/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar alternativ, Monitorul Oficial, Partea I, nr. 782 din 3.11.2011

În vigoare de la 03.11.2011

 

- pentru detalii click aici...

 

Ordin nr. 5573/7.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a învățământului special și special integrat

In vigoare de la 7 noiembrie 2011.

 

- pentru detalii click aici...

 

OMECTS nr. 5574/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, Monitorul Oficial, Partea I, nr. 785 din 4 noiembrie 2011

 

- pentru detalii click aici...

 

OMECTS nr. 5575/7.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe/clase în spitale, Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 797 din 10 noiembrie 2011

 

- pentru detalii click aici...

 

HG nr. 9/2015 pentru modificarea HG nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, Monitorul Oficial, Partea I, nr. 39 din 16 ianuarie 2015

În vigoare de la 16.01.2015.

 

- pentru detalii click aici...

 

PENSII

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare

În vigoare de la 1 ianuarie 2011

 

- pentru detalii click aici...

 

ECONOMIE SOCIALA

Legea nr. 219/2015 privind economia socială, Monitorul Oficial nr. 561 din 28 iulie 2015

 

- pentru detalii click aici...

 

Legea are ca obiect reglementarea domeniului economiei sociale, stabilirea măsurilor de promovare şi de sprijinire a economiei sociale.

Prin lege se reglementează şi condiţiile de atestare, de către autorităţile publice, a întreprinderilor sociale şi a întreprinderilor sociale de inserţie.- Art. 1

 

     Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
     Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania.
Adresa de sesizari: cfcu.phare@mfinante.ro

Asociatia de sprijin a copiilor handicapati fizic Romania
Adresa : Bucuresti, G-ral Haralambie nr.36, sector 4
Tel/fax : +40-21.337.1875
Tel : +40-21.335.4370

by MUFLON